வா...!

I wrote this in just 10 mins when i actually forced myself to write somethin... :)
1 or 2 lines may sound awkward, but still... :)

வா ! செல்வோம் அந்த நிலவுக்கு,
           சொல்வேன் நீயே அழகென்று.

வா ! செல்வோம் அந்த செவ்வாய்க்கு,
           சொல்வேன் நீயே சிகப்பென்று.

வா ! செல்வோம் அந்த ஆகாயத்திர்க்கு,
           சொல்வேன் உன் மனம் வெளுப்பென்று.

வா ! செல்வோம் அந்த ஆழ்கடலுக்கு,
           சொல்வேன் உன் குணம் மிருதுவென்று.

வா ! செல்வோம் எந்தன் வீட்டிற்கு,
           சொல்வேன் நீயே என் துணையென்று.

வருவாயா...? :)Meaning:

Come ! Let's go to the moon,
              I'll say you are more beautiful.

Come ! Let's go to Mars,
              I'll say your face is more red.

Come ! Let's go to the sky,
              I'll say your heart is whiter.

Come ! Let's go to the deep ocean,
              I'll say your character is softer.

Come ! Let's go to my home,
              I'll say you are my partner.

Will you come...? :)

Comments

Popular posts from this blog

A Tamilian's Tribute to an Apple

Belur & Halebidu - II

Kuru kuru kangalile...