Posts

நலமறிய

மூசுக்காற்றும் முக்கிச் செலுத்தி
நாட்கள் நகர்த்தி நரைகள் ஏற்றி
மூப்பை மோர்ந்து முன்னே செல்லும்
நாயைப் போல நலமாய் உள்ளேன்.

அற்பப் பேறில் ஆசைகள் வைத்து
விருப்பு வெறுப்பை எல்லாம் தொலைத்து
அழகின் அழுக்கும் அருகே வராது
விதையா விதையாய்ச் செழிப்பாய் உள்ளேன்.

மதியின் மதியை மதியாதுறங்கி
குன்றிக் கிழிந்துக் கண்கள் இறங்கி
மடைகள் மீறிப் பொடலே தங்கும்
கும்பிக் கழிபோல் மதிப்பாய் உள்ளேன்.

ஊரிடைக் காகம் போல்திரிந் தோடி
கூறிட நாளுக் கொருசெவி நாடி
ஊனுடை ஊற்றும் உலர்ந்தே வாடி
கூனிடை கூடிக் களிப்பாய் உள்ளேன்.

Destined Destitute

I twitch and twirl and tumble within,
You're missed, letting me fumble, therein.
Having parted ways, for good
'ts been a not so good life, after all.

Not a night without your thought.
Neither the days, inevitably so.
Caged on my own, for reasons many,
Come back, my key, and set me afree!

Saline winds and sultry thoughts
Suck me dry and leave me wry.
Humid, hot, and haunting spots
Are all this haughty mortal's left.

Sleets of your smiles jolt me hard,
Blizzards of giggles leave me turbid,
Flakes of our moments snowball forth
And avalanche over my shaken self.

Destined to meet and destined to part?
Destined to long and suffer too?
Why ain't I destined but to forget?
It's been a not so good life, after all.

Goner

The whirls and twirls of an unsaid dance
And all the glory of youth's mere glance.
I eagerly learn this you bestow on me
Albeit with often a slip or two.

I wish it's special and nothing less,
And not a mistaken friendly excess.
Mystery clouds any judgement forth
While also hoping merriment some.

Unnerving it is, for these are so new,
But 'should've foreseen it all going askew.
A promising monsoon on a barren Earth
Only to leave it further scorched.

A dredging mind in a drudging life
With everything miserable running rife
Trundles on, armed with feeble hope,
Wishing another monsoon breeze...

Good Night

Empty nights of empty lives
Filled with wholesome lack of hopes
A fidgeting mind on unfinished things
And unpursued desires all alike.

Bereft of a listener, I turn to me
And discover my contempt of myself
I wouldn't blame me if I were me
For I've been myself all this while.

Unspoken fears speaking for themselves
Undying desires helplessly dying
Ashamed of all the mighty unaccomplished
I simply turnover and continue wailing within.

Nothing to do, nowhere to go,
None to cry on, nor be disciplined by.
No passers by, and no snide remarks,
Let completely loose yet tied to myself.

But there's one thing that lets me rest,
Letting my pride fall fully onto it.
The sole companion on a sleepless night –
My loving soft pillow that I bury myself in.

Verbose void

Amidst an inky night's embrace,
Busy with puzzles of life & beyond.
Only for the dawn to shun it all
And resume the lively daily grudge.

Busy making life's ends meet
And bathing in agony all along,
I envy those with all my heart -
The ones who could ponder of afterlife.

Still as a still, everything around,
For the trees don't snore, while asleep
Turbulent thoughts and sweaty cots
Are all that's ever left of these.

Loved ones loving to float adrift,
Leaving me autumn for ever and ever;
Despite reigning the raging one within,
How is it greed to seek a soul?

Pain or pleasure, one's told not to faze;
To be moored to none but just oneself.
But lack of ears for rambling minds
Is why souls aplenty are still awake.

Sick-ness

A soaring spirit in a fragile frame;
Brittle but yet so hard to tame.
It wails & squeals & pricks me within
This raging Minotaur yearns escape.

Tied to me? Or am I to it?
The eternal question that fails to tire.
Just stay civil, try being benign, and
Just don't torture up till my pyre.

The sages tried with all their might;
The learned with their rational ways.
The ignorant me just pleads on my knees.
But all in vain. All in vain.

There's no agony worse than the self
Nor any joy if not for it.
Hard to treat them just as equal
When tears don't cease to touch the soil.

What is soul but just a thought?
And what is thought but the soul?
Why is there a battle between
And why care if there'd be victory!

Write, you will, with all your will, for
That's just a sane thing to do.
But tell me how to pin this down
This monster in disguise within.

Uttama Villainous

After all the uncertainty in being able to watch the movie, it all started like, "Yeah, go ahead, amaze me as usual". But I was let down. It's one thing to not have great expectations, and another to have none at all. I had none, and was still disappointed.

I don't know about most others out there, but more than whatever a movie intends to convey, all I expect to get out of one is just an experience, and it hurt to have not gotten much. I know little of the jargon involved, but I think there are certain terms like - character arc, conflict, etc. Whatever composes a good one, I'm sure they're all there - but just weren't put together as well as they should've been. The sum of parts was indeed greater than the whole, but the latter seemed to be much lesser than the former.

---Spoilers ahead---

There's this movie Uttama Villain that we go to watch but end up having to watch the movie made within - also, Uttama Villain. The real one revolves around Ma…