Posts

Showing posts from 2010

கல்வெட்டுக் காகிதம்

Share

Wrote this poem, taking half-an-hour from 1:30 to 2:00 AM, with an exam next morning by 9...! :)
forced myself to do some "quality" work this time, squeezed my little brain & came up with this...! :)

கல்வெட்டுக் காகிதம்
ஓரிரவு கனவில் உன்மதியை நான் கண்டு
மறுதுயில் கனவில் உனைக்காண மறவாது
கதிரவன் கண்டும் கண்ணிமை மூடாது
கனவும் கனவாய்ப்போன கதையொன்று கேளாய்...!

மதிகள் பலகூடி மதியொன்று தானாக்கி
சதியும் ஆள்சேர அம்மதியின் உரு கண்டு
மதியைத் தொலைத்த என்விதியில் நிம்மதியை
மீட்டுத் தரஇயலும் மதியுளர் யார் ? கூறாய்...!

இவளும் அவளும் எவளும் பாராப்
பவளம் போன்ற உள்ளம் கொண்டு
கவளம் வைரம் ஜொலித்தார்ப் போல
இவளும் இங்கே ஒளிக்கக் கண்டு

தேவரும் வீரரும் (உன்) ஓர்புறம் தான்காண
போர்க்களம் புறம்தந்து உன்புறம் உடன்வந்து
மணக்கோலம் ஏந்தவே ஒருவரம் தாராமல்
மறுபுறம் நீ செல்ல இருபுறமும் இரவுகளே...!

இத்தனை அழகுள்ள சௌபாக்யவதியவளை
துர்பாக்யவதியாக்க மனமின்றி நான் குமுற
"மனதிற்கே மதியுண்டு அம்மனது உம" தென்று
அவள் கொள்ள இன்றவள் அடியேனின் திருமதியே...! :)

                                                                 …

மாற்றம் கொணரவே...!!!

Share

Started writing this poem out of boredom, and was frustrated when it got deleted, by mistake...! Later, started again and finished it somehow...!

This might not be having a proper flow of sentences or even logic, for that matter... But a sincere attempt to create at least a percentage of awareness of social evils...

Comments & Criticisms welcome...! Please...! :)

மாற்றம் கொணரவே...!!!

களவும் கற்று களவாடச் சொல்லும்
களங்கமில்லாக் சமூகமிது...!

மனிதரை மனிதன் சமைத்துண்ணும்
மானுடமில்லா உலகமிது...!

பாரி தேர்தந்த பரிதிநிலித்தினில்
பாவிகள் திரியும் நிலைமையிது...!

குப்பைத் தொட்டியில் குழந்தை(யை) எறியும்
குள்ளநரிகள் கூட்டமிது...!

சாதிகள் சூழ்ந்து சூழ்ச்சிகள் செய்யும்
சமத்துவமில்லாச் சங்கமிது...!

வெவ்வேறு நிறங்க ளிருந்த போதிலும்
வருமையாய்த் திகழும் வெறுமையிது...!

கோடி சனங்களும் கோடி மதங்களும்
தனிக்கொடியேந்தும் தலைமையிது...!

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணவே வேரோடு
பிடுங்கும் வெறிகொண்ட வேட்கையிது...!

சேரரும் சோழரும் கூவித்த கூற்றுகளை
கூறிடத் துணியும் கூவலிது...!

விருந்தோம்பல் இல்லாததோர் வீடுமில்லாத
வ…

Unfit for love…?

"Love". You know what I mean…! (At least by now...) I've always been seeing (rather forced to see) couples talking happily with each other, whenever they find time... I wonder, how do they manage to sit together for soooooooooooo long...?
Won't they get bored of each other...?
Won’t they ever run out of topics...?
Will they never get tired...?
Well, IDK...! (I Don't Know...!) I've questioned myself several times regarding why (to be read as why the hell) I don't think I can ever be in a “relationship”...! I'm even afraid of the same...! Damn it...!!! Hey, wait a minute...! What was that "it" I was just referring to...? Hmmm…! Let me think...-----------------------------------------------------------
Processing... ... ...
----------------------------------------------------------- Girlfriend(s)...?
NO. To be honest, that's not the direct cause...! I think I lack something that never takes me to getting one... What could it be...? Girl - fri…

A "true: Indian Marriage...!

Share

Well, Chennai has always been alive (i mean, “lively”). This season (season-2) is no exception.
Yeah, Season-2. Our thalaivar Superstar Rajnikanth’s younger daughter Soundarya Rajnikanth wedded Ashwin an industrialist on 3rd September at the Rani Meyammai Hall, Chennai.
The event witnessed not just celebrities but also a fusion of cultures of God(s)’s own country, INDIA…! :)
Yes. The marriage had rituals, customs, costumes, cuisines and colors of Marathi and Tamil Brahmin (both Iyer & Iyengar) cultures.
There were priests, atheists, artists, artistes, heroes, heroines, politicians, policy makers, et cetera, et cetera…!The hall was packed as early as 7.30 a.m. on Friday.The priest anchoring the rituals in Tamil Brahmin tradition announced that the newly-weds were being blessed with verses in all four Vedas.The bride Soundarya, who was first dressed in a green silk sari later changed into a red nine-yard sari. Her temple jewelry seemed to blend well with the ethnic ambience at the …

In - Tolerance

Share

Are others intolerant...?
Or,
Am I intolerant...?
Is there a line...?
If Yes,
BLOODY HELL...!!!
SOMEONE TELL ME WHERE IT IS...!!!

Life-Ball

Share

I've often thought of myself as a ball.
Handy, always available, liked by many, etc.
But, when it comes to people around me,
I think I've got to be VERY careful.
No doubt that my beloved like me.
But, the fact is: I'm a stupid 'living being'.
For my friends can play me to any extent.
For they can throw me at any surface.
Just being assured that I'll (have to) come back...!
Can be thrown, kicked & many more...!
But still...
I'm just the same old little ball...! :) :(

'Mean', means 'THE' Meaning, nowadays...!

Share

The world is not the way its meant to be.
This life is not the way I meant to live.
The people are not the way I want then to be.
Then WHY THE HELL SHOULD I BE...?

My friend is not the one who likes to help.
Then why the hell should I like my inner-self...?
People are so self-ish in their wish.
Then what's the use of being my own-ish...? :(

I mean what I mean.
But how can others be so mean...?

Result:
Being Mean is The Meaning...
Everywhere...! :(

Frustrated...!

Share

I dont mind being odd.
I dont mind being stupid.
I dont mid being criticized.
I dont want others to follow me.
I dont like being back-stabbed.
I dont want friendly enemies.
Neither do I need people to care for me.
Nor do I say "I care for everyone".
Anyways...
I dont wanna write anymore...
=>For no one's gonna read or listen...!!! :(

Hell-Hellier-Helliest

ShareHell
10-03-01Dear girlfriend,This is your 3rd boyfriend writing this from hell. So you can now be sure that hell does exist & you can even tell your people if you wish. And I hope you’d’ve got ur 4th one by now… :)
Well, honey, I thought I’d miss you when I was dying. But I don’t. Wondering why…?
I get almost the same experiences here:
Getting beaten up, being roasted for mistakes, getting my heart broken, etc.
The only difference is:
over there with you, it was all internal (mental), but here is external (physical).
But the pain is all same…! :P
And I’m provided quality food over here: properly roasted & toasted limbs, skins, bones, etc. :)
I tell you… You people should really try these… These are far better than the food you have…!
And I’m sure you’d be amazed at the way I’m respected here…! There are several  grades given to people based on the types of sins & I’ve soon become one of the influential persons here in the “love” category. Since they know that I’ve got a good am…

Pak-ing websites

Share

List of sites banned by Pakistan:

-Facebook (later lifted the ban)
-Google
-Yahoo
-MSN
-Hotmail
-Bing

Website to be banned ASAP:
http://india.gov.in - The official website of the Indian Government :)

Reason:
For trying to hold anti-Pakistan talks with Pakistan (e.g. Peace, etc.)
-Despite the fact that India (at least Indian Government) is (trying to be) Islam-friendly :P

Man proposes...

Share

Man proposes.
Woman disposes.

Sometimes the proposal is just turned down.
sometimes considered.
sometimes opposed.
sometimes not even looked at.
sometimes leads to minor/major injuries. :P
sometimes leads to emotional trauma.
sometimes gets one into trouble.
sometimes gets a reply "i'm just your friend".
sometimes spoils the friendship.

and rarely accepted...! :) :(

JUST

Share

I've always wondered why I feel alone
Not just sometimes. Almost all the time.
Each & every time, I'd think of myself
     as one who never needed company.

But it turned out to be different.
At some point of time, I understood,
rather realized that I did need some company.

Not just external. Something inside. For my heart.
Yes. I needed a soul-mate.
I wasn't sure if I was right.
But, I was sure I wasn't wrong...!

There began a quest.
A quest for a relationship.
A quest for a partner.
A quest for love.
A quest for life...!

After all, its my stupid life.

Life is not just about a job.
Not just money.
Not just a house.
Not just pleasures.

But, something more...!
Something that makes you feel that you are drown,
     but still safe...!
Something that'd rush to save your life,
     just when you wished to be rescued.

When I was feeling all these,
Someone first crossed me.
And then my life
Then became a part of it.
And then the meaning of it...!

Someone who'd make me smile every moment.
Som…

purely bioinfo...!

Share
Why do many of the "bioinformaticians" prefer Linux over Windows...?

Windows doesn't have any CHARMM...! :P

Note:
CHARMM - Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics is a molecular dynamics program which can run only on Unix-like operating systems :P

Blame

Share
Nobody is to be blamed.
Things just happen...
Some become victims.
Some become the beneficiaries...! :)

a litl pj :)

Which place in India is always left with money...?

Cash-mir
-Cash மீன்ந்து போகும் :)

Share

fb – share button :)

this is a test post :)Share

ஏன்...? :(

I was vetti sometime back, (I still am) bored, tired, frustrated, etc. As usual, I sat down to write a poem, but nothin came to my mind then... I remember having composed a litle tune (I do it wit my horrible voice not at all fit for music, but only I listen to it. I wont even play them to my frenz, coz they'd mock me, as usual...! :) ). Well, comin back to the point, I was vetti (meanin "jobless")...
Took a rough sheet n started writin lyrics for the tune I had "composed". I tell u, i find it much easier (for me) to write for some music, rather than writing somethin abstract. I think I'm improving in writin things down. I wrote the following in less than 15 minutes...! (that's a remarkable achievement, at least for me...! :) ) And here it goes...                                           ஏன்...? என் கண்ணில் உன்னை நான் கண்டேன்
உன் நெஞ்சில் என்னை நான் கண்டேன்
உன் சொல்லில் என்னை ஏன் காணவில்லை...? என் வாழ்க்கை உன்னிடம் தந்தேன்
உன் வெட்கம் நானும் அதை அறிந்த…

வள்ளி கனவன் பேரை

Image
This is one of the most pleasant songs in Carnatic Music (as far as this little person called  “I” knows). Actually, its not exactly a composition done by a particular person. Its a part of a set of folk songs called "காவடி சிந்து" (kaavadi sindhu). These are songs that are inherited for generations...!

The song begins with "வள்ளி கனவன் பேரை வழிப்போக்கன் சொன்னாலும்..."
Thanks to someone who has already put up the lyrics & its English translation:
http://www.karnatik.com/c2443.shtml
(Unfortunately, the stanza I'm goin to talk about, is missing there...!)

I felt goose bumps when I listened to this stanza for the first time & it still continues to make me feel happy:

மாடு மனை போனால் என்ன
மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன
கோடி செம்பொண் போனால் என்ன
கிளியே...!
குறுநகை போதுமடி...!
முருகன் குறுநகை போதுமடி...!

This means:

Even if we lose our cows and our house
Even if we lose our people
Even if we lose a crore gold coins(money)
A little smile is enough...!
My beloved,
Lord Muruga's …

Miss. Wish

You know I miss you.
But you wish I don't.

I know you don't miss me.
But I wish you do....! :(

Roman-tic

Which was the most romantic empire in the world...?

The "Roman" Empire. obviously...! :)

Part-II

I wrote this on my last day in college, but forgot to put it up.
I cant(rather i wont) say this will stand good/right to every person leaving college,
bcoz college life isn't the same for everyone...! :)
Anyways, it's a few lines i jus wanted to write... :)
And, the title is "Part-II".
-there's no part I :) it jus says that the dear ones are parting into two... :(

Part-II
The time has come.
For me and my beloved to part.
We're now filled with joy,
With greater amount of pain.

Leaving a long-inherited place
a place i wanted to leave
a place i wanted to stay
a place that made me sick
a place that made my smile
a place that made me cry
a place that taught me fun
a place that hurt me the most
a place that made me the happiest
a place i hated the most
a place i cherished the most.

First year of academics.
Second year of joy.
Third of confusions.
Final year - the result of all the above - memories.

Problems in mind, solutions in hands
The hands of people, who had the tag "friends" …

Mr. Valor

Ever wondered why Lord Muruga had so much of valor...?
Because, he had a வேல் (vel).
So, he's வேலன் (velan), or respectfully - வேலர் (valor)...! :)

Windows 7 – गवाक्षाणि ७

Image
It was a warm summer evening...
Nothin spl... Me, Siddharth n Bharadwaaj were jus havin some vetti talk... :)
As usual, our favorite topics like mythology, culture, linguistics n other topics were goin on... especially Sanskrit was the topic of discussion then...
We accidentally came across the word Windows and I dont remember who gave the idea of having Windows OS in Sanskrit...!
Sounded initially funny, but we came across several interesting terms in Sanskrit, as we are all eminent poets in the same ;)
Not exactly, but we have some significant knowledge in Sanskrit... :)
We started giving terms like:
मम संघटक: - My Computer
धूळि पेटिका  - Recycle Bin
आनन पुस्तकं - Facebook, etc. :) It was fun coining terms in the most ancient language for the most modern technologies...! :) I think Sanskrit is the mother of all languages (so do many) and although its difficult sometimes, sometimes its fun…! :) And I’ve (we’ve) loved Sanskrit and we all will. The thing is, its easy to make up words (like com…

Windows Live Writer

Image
Hi all…! Just tried writin this from Windows Live Writer…Its easy to use n easy to configure as well…! :)

Longing for long...!

Long time since a word.
Long time since a look.

As sharp as a sword.
As full as a book.

Long time since a chat.
Long time since a smile.

As weird as a bat.
As long as a mile.

Long time since a touch.
Long time since a slap.

As I long for a kiss.
As light as a flap.

Long time since a thought.
Long time since a feel.

As water in a pot.
As I undergo a peel.

Out of the blue,
With a no different hue,

I hear a word,
With a long-back-heard sound.

A sound that said, "give".
My eyes began to live.

And then it said, "me".
I realized the real me.

Went on to say the word, "some".
Felt her heart telling me, "come".

Finally ended with "water".
But that too a little shorter...! :(

The moment the words were over,
My heart was about to hover.

Suddenly back to reality,
From a sense of immortality.

Held her the bottle,
With a little throttle.

Loved to see her getting the water,
Of course! not just for the water.

Loved to see water on her chin,
In addition to drinking me in.

The most beautifu…

Who...?

Who cares...? I do.
Who weeps...? I do.

Who talks...? I do.
Who suffers...? I do.

Who shares...? I do.
Who needs...? I do.

Who exclaims...? I do.
Who feels...? I do.

Who takes...? I do.
Who mistakes...? Sorry, I don't...!

Who moves...? I don't.
Who laughs...? I don't.

Who insults...? I don't.
Who shrugs...? I don't.

Who buries...? I don't.
Who throws...? I don't.

Who improves...? I don't.
Who looks...? I don't

Who stops...? I don't.
Who loves...? Sorry, I still do...!

May

What's the most improbable month in every year...?

Ans:
'May'...! :)

Go away...!

This is the English version of the little poem செல் i had posted earlier...
---------------------------------------------------------------------------------------------

Go away...!


Why do I need a heart that doesn't heed to me?
Go away from me...!

Let me lose you just as I lost her...
And weep all alone...!

Get hurt and come back...
Don't you have the determination that I do...?

Why do you make me cry...?
Do you need someone to accompany you when you cry...?

Are you still mine...?
Or, have you learned from her to hurt others...?

I've got just one thing to tell you...
May you not know what I do know...!

Bee-loved

I started writing this little poem in the bus when I was returning home
from coll and finished it on reaching home... :)
Hope you feel this a good one... :)
-------------------------------------------------------------------------------------

Why the hell are you crying now?
That doesn't make you flawless !!
It jus makes me sad...

Shouldn't I talk to other women...?
Is that an issue at all...?

If yes, is it because you are possessive...?
Or you think you are the most beautiful woman...?
You are... You really are... But still...!

Do you think you are the one who cares for me the most...?
Well, I didn't deny that...!
But there's some limit...!

Did I ever cross the line with anyone...?
Of course, I did in your case...
Else we'd'nt've gotten married...!

Didn't I get you what all you wanted...?
I didn't for some things... I agree...
But you cannot blame me as a whole...!

Look, honey... I really mean it...
You are really as sweet as honey...!
And I'm happy being your bee...…

Miss-Understanding

Did u ask me why I was crying...?
You'd rather go with your friends talking about me...

Did u wish me on my birthday...?
But I'm sure you'd've hesitated a million times to dial my no.

Have you ever replied me when I asked you, "whats the problem...?"
But you never fail to repent for not having replied...!

Have you ever cried to me when you felt like...?
You'd rather criticize me for not asking you, "what's wrong?"

Have you ever asked me a favor...?
Instead you'd be worried if its done by me...!

Would you even specify in your will that i should not attend your funeral...?
Nothing to be surprised if you actually do...! :(

Are you listening to me right now...?
Don't act as if u are not...!

Well... Are you in your pursuit of a so called "boyfriend"...?
If yes, be aware that someone is in a pursuit of a getting word from you...!!

Why the hell did u slap me...?
Because I'm loud enough for others to hear the truth...?

Fine...! Go ahead...
I'…

செல்...!

I wrote this in less than 5 mins...
Just now...!
Dont know if there are any grammatical errors...
If any, plz forgive me... :)


நான் சொல்லி மதிக்காத நெஞ்சம், எனக்கெதற்கு...?
செல். அவளிடமே செல்.
நீயும் சென்றுவிடு...!

அவளை பிரிந்தது போதாதென உன்னையும் பிரிகிறேன்...
தனியே அழுகிறேன்...! :(

பிறகு மருபடியும் அடிபட்டு வா...
எனது வைராக்யம் உனக்கெங்கே போயிற்று...?

நீ அழுதது போதாதென என்னையும் அழ வைக்கிறாயே...?

நீ இன்னமும் எனது மனம் தானே...?
இல்லை, அவளுடன் சேர்ந்து நீயும் மற்றவர்களை
புண்படுத்த பழகிக்கொன்டாயா...?

நான் அறிந்ததை நீயும் அறிய வேன்டாம்...
மறுபடியும் துன்பமுற வேண்டாம்...! :(

Philosophy 10-04-2010

I think i've come across this somewhere else. I'm not sure...
So its not actually fair to call it "my" philosophy for a day.
But still...

Philosophy 10-04-2010:

Mother Earth has a lot of interesting things within her.
Only the lucky people find it and attain fame.


P.S: Any criticism/appreciation goes to the original author ;)

Frustration...! :(

When i feel like getting into somethin,
i'm stuck wit somethin else...!
And when i'm out of tat "somethin else",
getting into tat "somethin" isn't possible...! :(

Philosophy 08-04-10

Philosophy 08-04-10

Bhagavad Gita - Ch.16-Verse.6:
द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च |
Meaning:
There are 2 types of people in this world:
The Divine & the Demonaic.

Simplest classification of people, isn't it...? :)

Philosophy 07-04-10

Again, something frm Sanskrit :)

Philosophy 07-04-10:

Be a स्थितप्रज्ञ - One who's not affected by any external factors such as
sorrow, happiness, pain, etc.

Philosophy 06-01-10

This is an old philosophy frm a Sanskrit sloka.

Philosophy 06-01-10:

No one knows how water gets inside a coconut
or how an elephant eats a wood apple without even breaking its shell...!
So, there's some power that lies beyond our knowledge...!

Philosophy 04-03-10

Blogger has been a bit problematic for the past 2 days. So i cudn give my philosophies...!
So,

Philosophy 04-03-10:

Even preaching needs the help of a non-preacher...!
Then why should the theists and atheists fight...? :)

Philosophy 01-04-10

Philosophy 01-04-10:

Nobody realizes your hard work
unless you finish the job...! :)

EkaAvatar: AVATAR - An Indian Perspective

Well, most of us'd've watched the movie AVATAR by now :)
If not, plz do watch it...!

We would like the movie for sure... Of course, its the spl fx that makes it awesome...
But there's another factor behind the movie's script...
The i-factor or the Indian factor...

The movie has a lot of things, making me wonder if James Cameron is actually an Indian...!
While Cameron himself has stated that Avatar has a subconscious Indian connection,
there are lots of other interesting things as well...! :)

The very word AVATAR, which means re-incarnation here in this movie tells us that an external soul can get into a body to save the people, just like the ones in our myths.

The reason for the Navi's blue color is hidden in the fact that Krishna & Rama were bluish, it seems... Well, this point may feel like im Indianizing or something like that...

Fine.
Once the Navi's accept Jake Sully into them, they apply a white paint kinda thing on his body (similar to the sacred thread), we he…

Philosophy 29-03-10

Philosophy 29-03-10:

There's nothing wrong in contradicting your own statement,
when it proves you right at any point of time...! :)

Philosophy 25-03-10

Philosophy 25-03-10:

Where does politeness play a major role...?
When a higher official questions u something stupid
and you try to give the best suitable convincing answer...! :)

Philosophy 22-03-10

Philosophy 22-03-10:

Bhishma or Karna...?Who's greater...?
I think its the latter...
Because he was blessed "Yashasvi Bhava"...!

Philosophy 21-03-10

Philosophy 21-03-10:

Life is like fission & fusion.
Each and everything disintegrates and unites again...
EVERY thing: right from money to people...!

Philosophy 20-03-10

Philosophy 20-03-10:

When u are hopeless in solving a problem,
be happy with mathematicians' way:
Parallel lines meet at infinity.

Look at the intensity of their hope...! :)

Philosophy 19-03-10

Philosophy 19-03-10:

When the whole world is nude,
the one with an underwear is obviously an idiot...!

Philosophy 18-03-10

Philosophy 18-03-10:

Never try to be like someone...
Not just because nobody can be can be like u,
but because nobody tries to be like u...!

Philosophy 17-03-10

Philosophy 17-03-10:

If a problem can certainly not be be cured,
it has to be endured.

Philosophy 16-03-10

Philosophy 16-03-10:

Advice:
The easiest thing to give away,
and the hardest thing to accept...!

Philosophy 15-03-10

Philosophy 15-03-10:

Never under-estimate yourself...!
Not because u should not do it...
Its just that there are lots of other people out there to under-estimate u,
so give them some job...!

Philosophy 14-03-10

Again, a litl late for this (again, bcoz of work...!)

Philosophy 14-03-10:

When the Sun is right above u,
people not only see light on u,
but also fail to notice the dark things beneath u...!

P.S: if u don't understand, try to understand...
else, just ask me... ;)

Philosophy 13-03-10

Philosophy 13-03-10:

Nobody cares what we are, or how we are...!
What others care about is: what THEY are, and how THEY are...
If at all they care about us, it'd be like:
what THEY want us to be, or how THEY want us to be...!

P.S: This may not apply to all, but im sure this applies to many. So, no offense...!

Philosophy 11-03-10

A litl late for this post... Bcoz of my involvement in my work... :)
So,

Philosophy 11-03-10:

Work first. Philosophy next. :)

Philosophy 10-03-10:

Today, i came across a speech referrin to a sloka n i tout it suited to my situation the best (for the past few days...)
So, tats my philosophy for today...


Philosophy 10-03-10:

Bhagavad Gita, Chapter 2, verse 14:

मात्रास्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा: |
आगमापायिनोनित्या: तांस्तितिक्षस्व भारत ||

Cold, heat, pleasure and pain happen by the contact of sense organs with their objects.
They come and go. They are temporary.
Knowing this, you endure them.

Sorry, not possible by me...! :(

Philosophy 09-03-10

Philosophy 09-03-10:

Well, Wikipedia says:

Philosophy is the study of general and fundamental problems concerning matters such as existence, knowledge, values, reason, mind, and language.

Phew...! At least philosophy is concerned about values...! :(

Philosophy 08-03-10

Philosophy 08-03-10:

By words, we may have a lot of people, knowledge, assets, qualifications, etc...!
But in reality...?
Who knows...? Who can know...? Who will know...?
Unless i whimper here...? :)

Philosophy 07-03-10

Philosophy 07-03-10:

लोकास्समस्ता सुखिनो भवन्तु
Let everyone be happy...!
But who cares about me...? :(

Philosophy 06-03-10

Nowadays, I always get somethin new out of everyday...
Some objections, some responses, some conclusions & therefore a philosophy everyday...
So, for today:


Philosophy 06-03-10:

When a person rarely asks for a thing, he is certainly denied...! :(

sin & cos

I've been experiencing sinusoidal hope for the past few days...

y sinusiodal...?
well, i had no hope at the beginning... ( sin(0)=0 )
(dont ask me abt -ve's as im optimistic ;) )
but as time passed by, it increased n when i reached 1, it started diminishing :(
this keeps me moving... not just moving, but moving in a disturbed form :(

but there'd've been no difference even if the hope was cos-usoidal :)
though it starts with 1, (cos(0) = 1) its stil wavery...! :)

anyways, as i know myself, i'm not the same always...
my mind is waving jus like my brain :)

after all, thoughts are just electromagnetic waves... :)

Albatross

When i get problems or when i'm bored, i used to talk to myself...
I found it a stress-buster, but sometimes, ppl around me would look at me n think i'm kinda
crazy guy or mental retarded... :)
But nowadays i talk to my self, rather then myself...
The difference may seem little, but there's a lot of things to be understood...
It may even sound conscious, intellectual & even philosophical, even if u disagree... :)

When talking to myself, i talk things to this body with a name, height, color, etc.
But when i talk to my self, i communicate with some kinda higher entity...
Well, many call it the आत्मा (Atma) or soul...
Although i've read much abt these terms, i dont know if i can define these terms, i'd jus like to call it "self" :)

This also acts like a stress-buster, and also it makes me philosopher, like i always want to be :)

Anyways, in my busy schedule, no stress buster can help me from stopping this post as i've got many other so-called "important&qu…

Look...!

One of my own philosophies w.r.t looks :
Nobody looks good...!
The fact is just that,
some look better when compared with someone else... :)

Ullam Ketkume

i recently watched the movie "Ullam Ketkume" (of course its late, but jus got a chance to...)
the movie was too good n i really loved it... :)
a breezy romantic story n good performances by everyone... :)

especially Laila was sooo cute n her expressions were touching... :)
when watchin feel-good romantic movies, ppl'd wish they had such a story n their life too...
and this is no exception...! :)
the movie was soft n touchin... and some lyrics of a song, i loved 'em...!

துளைகள் இன்றி நாயனமா...
தோல்விகள் இன்றி பூரணமா...

superb...! :)

NAILED

2 months bak, during our sem exams, i was staying at my friends' place...

drug design & discovery - the worst paper v had last sem...

the night before the exam...
me, sid, pranav n sriram were just startin for dinner n a motel (kaiyendhi bhavan)
for i'd've considered abt goin der at least a 1000 times...!
all bcoz it'd serve egg n stuff...!

Fine, comin to the matter, we were startin...
the 3 other than me got out of the house n were waiting...
I, as usual, was late to start n when i had just come out and
as i was putting on my slippers holding my hand on the gap btwn the door n its frame,
sid closed the door...!
BANG...! my vision went dark for a moment...!
such a pain it was...!

the ring finger of my right hand had a reddish black at the root of its nail, due to the blood clot...
i was worried of the forthcoming pain (drug design) instead of the existin pain n my finger...
even if i'm given the q.paper, there's little probability tat i'd pass...!
and wit this damn fin…

tell me !!!

his gf is upset with him n he cant tolerate it this time...
he goes to her n speaks out...
he needs a concrete answer... :)
he speaks thus:
tell me what wrong did i do,
or at least how u came to know...

tell me where i went wrong,
or at least if in front of u ...

tell me one moment when i betrayed u,
or if i let u know...

tell me one point i didn't listen to u,
at least when u were still lookin at me...

tell me when did i leave u alone,
or u came to know that i made u wait...?

tell me if u didn't like just even character of mine,
so that i can also tell yours...

tell me if i ever thought of some other gal,
or is it bcoz she was looking better...?

FINE !

tell me if u don't like me.
so that i can start looking...!!! :)i started writing something sad (as usual), but just felt like
changing it a bit... :)

hope i get positive comments this time :)

My Heart

I sit alone in the dark...
As I wonder what is crossing your mind,
I can't stop thinking of our memories,
Both good and bad...

No matter how much I say,
"I Hate You"
I NEVER mean it.
You were the best thing that ever happened to me...!

Everything that I say,
Has a meaning to it,
But just because I say it,
It doesn't mean that it's the truth though...

The Meanings:
I Hate You - I'm Hurt
I Love You - Exactly what I said
If I don't respond - I have nothing to say

Please...
Understand that I do love you,
But you broke my heart,
So I'll never give you my heart to break again...

Info-sys

This question is strictly for engineers :

Whats the opposite for Infosys?

Info-trans...! :)

New Year Resolution

My hearty new year wishes to everyone...! :)

I dont actually like this Gregorian Calender though.
-every year we use only the GRT calender ;) -

And today one of my friends asked me whats my new year resolution...
As i've just got my Dell Studio 15 laptop,
I said, "1366 by 768".

I'm sure he didn't understand...
Hope u have...! ;)