ஏன்...? :(

I was vetti sometime back, (I still am) bored, tired, frustrated, etc. As usual, I sat down to write a poem, but nothin came to my mind then... I remember having composed a litle tune (I do it wit my horrible voice not at all fit for music, but only I listen to it. I wont even play them to my frenz, coz they'd mock me, as usual...! :) ).

Well, comin back to the point, I was vetti (meanin "jobless")...
Took a rough sheet n started writin lyrics for the tune I had "composed". I tell u, i find it much easier (for me) to write for some music, rather than writing somethin abstract. I think I'm improving in writin things down. I wrote the following in less than 15 minutes...! (that's a remarkable achievement, at least for me...! :) )

And here it goes...

                                          ஏன்...?

என் கண்ணில் உன்னை நான் கண்டேன்
உன் நெஞ்சில் என்னை நான் கண்டேன்
உன் சொல்லில் என்னை ஏன் காணவில்லை...?

என் வாழ்க்கை உன்னிடம் தந்தேன்
உன் வெட்கம் நானும் அதை அறிந்தேன்
உன் கரங்கள் இன்னும் ஏன் பிடிக்கவில்லை...?

உயிரே ! உயிரே !
        நீ செல்லும் பாதையில் நான் செல்லுவேன்
தனியே ! தனியே !
        என்னை விட்டுச் செல்லாதே...!

சகியே ! சகியே !
        உன் பாதம் இரண்டையும் கையேந்தினேன்
விதியே ! விதியே !
        என்னை உதறிச் சென்றாயே...!

உன் வாழ்க்கை இனித்திடக் கண்டேன்
உன் சிரிப்பை மீண்டும் நாம் கண்டேன்
எனது முகம் சிரிப்பையே மறந்ததடி...!

உயிர் மட்டும் வேறுலகம் அடைய
உன் வரவை எதிர்ப்பர்த்து நின்ற
உடலிங்கு மன்னிலே வீழ்ந்ததடி...!

Comments

bala said…
unakkaga vizhuvadhil enakkillai varutham

mannile vizhundhalum

ennangal vidhaiyaga

yen ezhuthukkal vazhiyaga yenrum vazhven...!!

nice poem da.... good effort...
SRK said…
உயிர் மட்டும் வேறுலகம் அடைய
உன் வரவை எதிர்ப்பார்த்து நின்ற
உடலிங்கு மண்ணிலே வீழ்ந்ததடி...!

Aaahaa!!! Sabaash!!!
vrraghy said…
thanq all...! :)

Popular posts from this blog

A Tamilian's Tribute to an Apple

Belur & Halebidu - II

Kuru kuru kangalile...